Wilhelm VII. of Hesse-Kassel Graf
Start

Narozen : 1651
Zemřel : 1670
Otec : Wilhelm VI. of Hesse-Kassel
Wilhelm VI.
of Hesse-Kassel
+ ???
Charlotte Amalie
Wilhelm VII.
of Hesse-Kassel
Karl
of Hesse-Kassel

Sourozenci :
Sestra : Charlotte Amalie
Bratr : Karl of Hesse-Kassel